Bruikbaarheid van indicatoren
Beoordeling Jaarrekening 2019

Volledig ingevulde indicatoren in Jaarrekening 2019

Toelichting

Aanleiding en methode

Onlangs is de Jaarrekening 2019 van de gemeente Amsterdam gepubliceerd. In het kader van ons onderzoek naar de Bruikbaarheid van indicatoren hebben we al eerder gekeken naar de indicatoren zoals opgenomen in de Begroting 2019 en Begroting 2020. In deze publicatie hebben we deze eerdere analyse naar de aanwezigheid van kwantitatieve informatie bij indicatoren uitgebreid met een beoordeling van de Jaarrekening 2019.

Voor de beoordeling hebben we geteld hoe vaak de waarden bij de indicator volledig of onvolledig zijn ingevuld. We hebben daarbij, net als bij de eerdere beoordelingen, geen onderscheid gemaakt tussen indicatoren die in het geheel niet waren ingevuld en indicatoren die gedeeltelijk waren ingevuld. Ook hebben we geen rekening gehouden met mogelijke verklaringen waarom kwantitatieve informatie ontbrak. Onze eerdere analyse van de aanwezigheid van kwantitatieve informatie bij indicatoren is hier te zien.

Analyse gebaseerd op openbare informatie, geen wederhoor toegepast × Download Beoordeling indicatoren Jaarrekening 2019
Onze analyse van de Jaarrekening 2019 is volledig gebaseerd op openbare informatie in de Jaarrekening 2019 van de gemeente Amsterdam. Daarom hebben wij geen wederhoor toegepast. Onze beoordeling van individuele indicatoren is in te zien in het excelbestand dat hiernaast is te downloaden.

Volledig ingevulde indicatoren in Jaarrekening 2019

Hoeveel indicatoren zijn voorzien van kwantitatieve informatie?

In de Jaarrekening 2019 hadden in totaal 371 indicatoren moeten zijn ingevuld, waarvan 95 doelindicatoren en 276 activiteitindicatoren. Van deze indicatoren zijn 126 indicatoren volledig ingevuld (34%) en 245 (66%) niet. Dit is een verbetering van 6% ten opzichte van de Begroting 2020 (28%), maar is nog steeds lager (3%) in vergelijking met de Begroting 2018 (37%). In onderstaande figuur is het absolute aantal volledige en onvolledig ingevulde indicatoren weergegeven.

Figuur 1 - Aantal (on)volledig ingevulde doel- en activiteitenindicatoren Begroting 2018, Begroting 2020 en Jaarrekening 2019

Bron: Gemeente Amsterdam, Begroting 2018, Begroting 2020 en Jaarrekening 2019, telling Rekenkamer Metropool Amsterdam.

Welke kwantitatieve informatie ontbreekt?

Wij hebben de aanwezigheid van kwantitatieve informatie bij de indicatoren in de Jaarrekening 2019 beoordeeld aan de hand van de vier elementen die daar standaard zijn genoemd: de peilwaarde, de realisatie in een eerder jaar (2018), de begroting (2019) en de realisatie (2019). Deze elementen zijn anders dan in de eerder door ons beoordeelde begrotingen. In de begrotingen werden namelijk de volgende elementen gepresenteerd: de peilwaarde, de realisatie in eerder jaar (2018 in het geval van de Begroting 2020), de begroting en de prognose voor meerdere toekomstige jaren. Hierdoor kunnen we niet voor alle elementen een vergelijking tussen de verschillende documenten maken.

In figuur 2 is een overzicht gegeven van het soort tekortkomingen dat wij hebben geconstateerd in de Jaarrekening 2019 (en de Begrotingen 2018 en 2020). In de Jaarrekening 2019 is de meest voorkomende tekortkoming bij onvolledige ingevulde indicatoren dat er geen cijfers over de realisatie in een eerder jaar worden gegeven (33,6% van geconstateerde tekortkomingen). Daarna ontbreken het meest de streefwaarde voor het begrotingsjaar 2019 (24,3%) en de peilwaarde (21,8%). In vergelijk met onze eerdere analyses van de Begrotingen 2018 en 2020 valt op dat deze drie soorten tekortkomingen ook relatief vaker lijken voor te komen.  In 14,8% van de geconstateerde tekortkomingen blijkt informatie over de realisatie in 2019 te ontbreken. Tot slot is in 5,6% van de tekortkomingen sprake van indicatoren waarvoor in het geheel geen kwantitatieve informatie is weergegeven. Dit laatste komt relatief iets meer voor dan in de Begroting 2020 (4,1%), maar veel minder dan in de Begroting 2018 (15,6%).

Figuur 2 – Ontbrekende kwantitatieve informatie (als % van alle geconstateerde tekortkomingen)

Bron: Gemeente Amsterdam, Begroting 2018, Begroting 2020 en Jaarrekening 2019, telling Rekenkamer Metropool Amsterdam.