RMA in coronatijd

Inleiding

De COVID-19 pandemie raakt ons allemaal. In Nederland zijn veel maatregelen genomen. Daar hebben wij ook mee te maken. De Rekenkamer Metropool Amsterdam controleert of de gemeenten Amsterdam en Zaanstad hun gemeente goed besturen. Dit blijven we doen, ook in coronatijd. Maar we voeren onze werkzaamheden zoveel mogelijk uit vanuit huis. En afspraken doen we online via veilige programma’s, zodat de privacy is geborgd.

Soms lopen onze onderzoeken een beetje vertraging op door deze aangepaste werkwijze en gaat de wijze van openbaarmaking en de behandeling van onze rapporten anders dan normaal. Via deze pagina houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de gang van zaken rondom onze projecten die in de afrondingsfase zitten.

Projecten Zaanstad

Woonbeleid in Zaanstad

Over het onderzoek
De gemeente Zaanstad wil het woningaanbod in Zaanstad verbeteren. Ze wil een meer divers en beter passend aanbod van woningen voor verschillende doelgroepen realiseren, en de spanning op de woningmarkt aanpakken. Wij gaan onderzoeken of het beleid waarmee de gemeente dit nieuwe woningaanbod wil verwezenlijken, van voldoende kwaliteit is.

Het onderwerp is gekozen met behulp van burgers uit Zaanstad (het Zaanpanel): zij gaven aan voorkeur te hebben voor een onderzoek naar de realisatie van een evenwichtig woningaanbod in hun gemeente. Dit is voor Zaanstad het publieksonderzoek 2019.

Status
We hebben Woonbeleid in Zaanstad openbaar gemaakt tijdens het Zaans Beraad van 13 februari om 19.30 uur. Het rapport wordt behandeld op dinsdag 2 juni om 22.05 uur.

Voor meer informatie over dit onderzoek, bekijk de projectpagina.

Jeugdhulp in Zaanstad

Over het onderzoek
Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Eerder waren dit de stadsregio en het rijk. Door deze verandering zou het aanbod van jeugdhulp eenvoudiger, efficiënter en effectiever worden. Ook zou het financieel voordelig zijn.

In het najaar van 2018 bleek dat de kosten voor de jeugdhulp in Zaanstad erg opliepen. Inmiddels heeft de jeugdhulp in Zaanstad een tekort van € 3,9 miljoen. In dit onderzoek willen we laten zien hoe dit tekort is ontstaan en wat de gemeente ertegen wil doen. Ook onderzoeken we hoe de gemeente Zaanstad is omgegaan met de aanbevelingen van ons onderzoek uit 2015.

Status
Het onderzoek naar de jeugdhulp in Zaanstad is op 19 maart 2020 gepubliceerd. Op dinsdag 2 juni 2020 om 21.20 uur geven we een presentatie tijdens het Zaans Beraad waarin we het rapport toelichten. Een week later wordt het rapport besproken om 20.25 uur. 

Voor meer informatie over dit onderzoek, bekijk de projectpagina.

Projecten Amsterdam

Fietsdiefstalbestrijding

Over het onderzoek
De gemeente Amsterdam onderneemt veel op het gebied van fietsen. In het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 staan haar maatregelen over het fietsbeleid in de stad. We zijn een serie onderzoeken gestart naar enkele maatregelen uit dit meerjarenplan.

In ons deelonderzoek Fietsdiefstalbestrijding richten we ons op de drie belangrijkste maatregelen die de gemeente Amsterdam heeft genomen om fietsdiefstal te bestrijden: 1) het gratis graveren van fietsen, 2) het controleren van verwijderde fietsen op diefstal door het Fietsdepot en 3) registercontroles bij fietshandelaren.

We onderzoeken welke afwegingen het college heeft gemaakt voor het beleid rondom fietsdiefstalbestrijding. Ook onderzoeken we of het college de doelen en kosten van de aanpak controleert. Tot slot gaan we na of het college vervolgens de raad voldoende informeert, zodat de raad zijn kaderstellende en controlerende taak goed kan uitvoeren.

Status
We publiceerden het onderzoeksrapport op 26 maart 2020 en op 2 april 2020 maakten we het bestuurlijk rapport openbaar. Het onderzoek is geagendeerd voor behandeling in de commissievergadering MLW van 4 juni 2020.

Voor meer informatie over dit onderzoek, bekijk de projectpagina.

Bruikbaarheid van indicatoren

Over het onderzoek
In Nederland zijn gemeenten verplicht om met indicatoren te laten zien hoe zij het gemeentelijke beleid gaan uitvoeren. De gemeente Amsterdam doet dit in een doelenboom die opgenomen is in de begroting. In deze doelenboom beschrijft de gemeente alle doelen, activiteiten en indicatoren voor behaalde resultaten per programmaonderdeel.

In Bruikbaarheid van indicatoren onderzoeken we of de indicatoren uit de doelenboom een helder, relevant en bruikbaar inzicht opleveren van de activiteiten en bereikte doelen van de gemeente Amsterdam. We bekijken of raadsleden en professionals de inzichten uit de doelenboom goed kunnen gebruiken. En we analyseren in hoeverre deze informatie kan worden gebruikt door geïnteresseerde burgers. We onderzoeken vijf indicatoren uitgebreider. Deze indicatoren gaan over statushouders, drijfvuil, voetpaden, internationale bedrijven en uitkeringsschuld.

Status
De deelonderzoeken zijn in 2019 uitgevoerd en gepubliceerd. Op 31 maart 2020 publiceerden we het afsluitende onderzoeksrapport en 20 mei 2020 volgt het bestuurlijk rapport. We agenderen het onderzoek voor behandeling in de commissievergadering van FEZ op 25 juni.

Bekijk de rapporten van alle deelonderzoeken, en het onderzoeksrapport van overkoepelende onderzoek op de projectpagina.

Raadinstrumenten

Over het onderzoek
In 2019 stelden de Amsterdamse raadsleden 444 schriftelijke vragen en dienden zij 1.051 moties in. De afgelopen jaren werden dit soort raadsinstrumenten steeds vaker gebruikt door de raadsleden om besluiten van het college bij te sturen of informatie te krijgen over de uitvoering van het beleid. Wat gebeurde er met al deze vragen en moties? Werden ze op tijd en voldoende afgehandeld? Dat gaan wij onderzoeken in Raadsinstrumenten.

Nu raadsleden vaker hun raadsinstrumenten gebruiken, worden er hogere eisen gesteld aan hoe het proces rondom de afhandeling ervan gaat. Want als de afhandeling door de ambtelijke organisatie en het college niet soepel verloopt, dan bestaat het risico dat er fouten worden gemaakt of dat vertraging wordt opgelopen. En dat betekent dat de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende taken niet goed kan uitvoeren.

Met dit onderzoek willen we ons eerdere onderzoek naar moties en schriftelijke vragen (2014) actualiseren. We onderzoeken of het college de moties en schriftelijke vragen uit 2018 en 2019 op tijd en voldoende heeft afgehandeld.

Status
In maart publiceerden we de tussentijdse rapportage: Tijdige afhandeling en een interactief figuur over de afhandeling van de aangenomen moties en schriftelijke vragen. De openbaarmaking heeft vertraging opgelopen door de huidige omstandigheden. De nieuwe datum van openbaamaking is nog niet bekend. 

Bekijk het tussentijdse rapport en de interactieve figuur op de projectpagina.